Stichting

Stichting Beemster Arboretum
Het arboretum is ondergebracht in een stichting ten algemene nutte (ANBI-status) om de toekomst van de waardevolle collectie veilig te stellen. Het bestuur bestaat uit:

 Dhr. Klaas Laan Bestuurslid
 Dhr. Hans Engberts Bestuurslid
Dhr. Ted van ’t Hek Penningmeester
Dhr. Bram Engberts* Bestuurslid
 Mw. Marijke Völlmar Bestuurslid

*Naast bestuurslid, bekleedt Bram Engberts sinds april 2014 ook de functie van dagelijks beheerder. De beheerder is daarbij in het 4e kwartaal van 2016 in dienst getreden van het Arboretum (middels een parttime dienstverband) tegen een salarisvergoeding o.b.v. een 40-urig dienstverband van € 2.400 p/maand. De bestuursleden hebben in 2017/2018 geen vrijwilligers- of vergadervergoedingen ontvangen.


Beleidsplan 2018

  • het in goede staat onderhouden van de huidige verzameling bomen en struiken;
  • het vergroten van de zichtbaarheid van Het Beemster Arboretum door diverse marketing-activiteiten;
  • het waarborgen van een gezonde financiële positie door het aanhouden van een conservatieve belegging van het vermogen en het aantrekken van (betalende) bezoekers en schenkingen.

 

Jaarverslag 2017
In 2017 is er om en rond het Arboretum weer veel gebeurd.

Qua beleggingen is 2017 een stabiel jaar geweest met een voortzetting bij Van Lanschot. Helaas is alleen een bescheiden rendement behaald waardoor per saldo een negatief jaarresultaat is gerealiseerd. In 2017 is tevens het nodige overleg geweest met de Belastingdienst na het in dienst treden van de beheerder, maar dit heeft in goed overleg z’n beslag gekregen. Tot slot zijn in 2017 de statuten van de Stichting herzien waarbij deze statuten ook voldoen aan de laatste eisen op het gebied van de gekoesterde ANBI-status.

Er zijn positieve ontwikkelingen te melden met betrekking tot de determinatie van ons assortiment. De Dendrologische Vereniging die ons Arboretum het afgelopen jaar bezocht heeft, levert hierin een belangrijke bijdrage. Ook is in 2017 verder vorm gegeven aan het vergroten van de zichtbaarheid van het Beemster Arboretum. De deelname (alweer voor de derde keer) aan de jaarlijkse Beemster Open Dag, was een groot succes waarbij enkele honderden geïnteresseerden zijn ontvangen en rondgeleid op het Arboretum. Steeds meer groepen weten daarbij, voor een rondleiding of een bijeenkomst, het Beemster Arboretum te vinden (noemenswaardig is daarbij het trouwfeest dat in Arboretum met veel succes heeft plaats gevonden) en het Arboretum is in 2017 ook meermaals in de lokale media verschenen. Om de zichtbaarheid van het Beemster Arboretum verder te vergroten, is in de loop van 2017 een zgn. kabouterpad opgezet, zodat een bezoek ook voor families met kinderen extra aantrekkelijk is gemaakt.

Tot slot is vermeldenswaardig dat de samenwerking met Baanstede Groen en het Clusius College, waarbij het Arboretum een zgn. Werk-Ervarings-Plek team faciliteert, met succes is voortgezet. Op het Arboretum kunnen mensen “leren werken” en diverse deelcertificaten verkrijgen die hen helpen bij het vinden van aansluiting met de arbeidsmarkt.

 

Financiële verantwoording 2017 en vrijwilligersvergoedingen
Conform de in 2015 uitgesproken intentie, hebben de bestuursleden in 2017/2018 geen vrijwilligers- of vergadervergoedingen ontvangen.

Jaarrekening 2017
Activa
Gronden en terreinen € 684.557
Effecten en participaties € 317.493
Machines en inventaris € 4.600
Liquide middelen € 100
Totaal € 1.010.239
Passiva
Stichtingskapitaal € 458
Reserve en eigen vermogen € 1.003.921
Reservering en crediteuren € 5.860
Totaal € 1.010.239

Jaarrekening 2016 – vervolg

Winst uit effecten                                    € 8.324,00
Winst uit overige activiteiten             €  3.150,00

Exploitatiekosten                                   € 14.689,00
Genormaliseerd resultaat                  €    3.215,00 negatief

Bijzondere lasten                                    € 3.100,00

Jaarresultaat 2016                                 € 6.315 negatief